Veilig lossen van schepen

Het merendeel van de aanvoer van de grondstoffen naar de bedrijven in de sector vindt per schip plaats. Zo worden aan de kades van diervoederbedrijven schepen gelost met graan, zaden, peulvruchten, derivaten (zoals kokosschroot) en soms vloeibare stoffen zoals melasse.

Controleurs van handelaren in graan, zaden en peulvruchten voeren controlewerkzaamheden uit in zeehavens. Zij controleren ondermeer de vracht aan boord van een zeeschip, de staat van het ruim en de diepgang van binnenvaartschepen en coasters, en nemen op uiteenlopende momenten en plaatsen monsters.

Deze module behandelt de veiligheidsaspecten van het lossen van schepen. Daarbij gaat het met name om valgevaar, verdrinkingsgevaar en knelgevaar. 
Het risico van blootstelling aan stof tijdens het lossen wordt behandeld in de module Stof. En mogelijke blootstelling aan dieselrook komt aan bod in de module Gevaarlijke stoffen
Het risico van gegaste ladingen wordt behandeld in de module Gegaste ladingen.

Lossen van binnenvaartschepen
Hoewel in de diervoedersector een aanzienlijk deel van de loswerkzaamheden is uitbesteed aan derden is de werkgever van het diervoederbedrijf waar aan de wal gelost wordt, verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van het loswerk. Dat geldt zowel voor het lossen van eigen duwbakken als ook grotendeels bij het lossen van schepen van derden. Het diervoederbedrijf is in het laatste geval niet zelf verantwoordelijk voor de veilige constructie van het schip, maar heeft wel als taak om onveilige schepen van derden, die niet aan de regelgeving voldoen, te weigeren.

Breng als onderdeel van de wettelijk voorgeschreven risico-inventarisatie de risico’s bij het lossen van schepen in kaart en tref waar nodig maatregelen. Neem maatregelen die niet meteen uitgevoerd kunnen worden op in het plan van aanpak bij de RI&E. Maak daarbij op basis van een risicobeoordeling een prioritering en neem op grond daarvan een reële uitveringstermijn op per geplande maatregel. De oplossingen LS-2 t/m LS-12 in deze module ‘Lossen van Schepen’ bieden daarvoor het kader en geven mogelijke maatregelen weer.
NB. Indien van toepassing: neem de gevaren en risicobeperkende maatregelen voor bijzondere categorieën werknemers (zoals jongeren) ook op in de RI&E en het  plan van aanpak. 

Controles bij het lossen van zeeschepen
Controleurs van handelaren in graan, zaden en peulvruchten komen met uiteenlopende risico’s in aanraking, die bovendien per schip kunnen verschillen. Dit geldt zowel bij controlewerkzaamheden bij boord-boordoverslag als bij het lossen van zeeschepen die in een haven aan wal liggen. Het is hier zaak om oplossing LS-1 ter harte te nemen. Daarnaast is het, gezien de steeds wisselende omstandigheden, wijs om controleurs zodanig te instrueren dat zij in elke nieuwe situatie steeds een gedegen risicobeoordeling kunnen maken. Een taak-risico-analyse (TRA) kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Breng als onderdeel van de wettelijk voorgeschreven risico-inventarisatie de risico’s bij controles op het lossen van schepen in kaart en tref waar nodig maatregelen. Neem maatregelen die niet meteen uitgevoerd kunnen worden op in het plan van aanpak bij de RI&E. Maak daarbij op basis van een risicobeoordeling een prioritering en neem op grond daarvan een reële uitveringstermijn op per geplande maatregel. De diverse elementen uit oplossing LS-1 dienen als basis voor het bepalen van passende maatregelen.
NB. Indien van toepassing: neem de gevaren en risicobeperkende maatregelen voor bijzondere categorieën werknemers (zoals jongeren) ook op in de RI&E en het  plan van aanpak. 

Hier volgt eerst een verkorte weergave van de belangrijkste bepalingen rond het lossen van schepen uit het Arbobesluit en een sectorafspraak mbt de inzet van jongeren.
 Daarna zijn wettelijke voorschriften tegen valgevaar opgenomen die gelden bij constructie van schepen en duwbakken (ES-TRIN 2019) en een schema met de minimumtermijnen voor inspectie en keuring van hefgereedschap.

1) Arbobesluit:

artikel 1.5ha Taaleis gereglementeerde beroepen
Bij enkele aangewezen  beroepen (waaronder de kraanmachinist) dient men de voertaal voldoende te beheersen om het werk veilig uit te voeren. En de taaleis geldt eveneens voor personen die met hen samenwerken.

artikel 3.10. Redden van drenkelingen
Verdrinkingsgevaar moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Bovendien zijn doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare plaats beschikbaar.

artikel 3.15. Markering gevaarlijke plaatsen
Plaatsen met (val)gevaar worden duidelijk gemarkeerd. Alleen voor benodigde werkzaamheden mag men op die plaatsen komen.

artikel 3.16.  Voorkomen valgevaar
Er is in elk geval sprake van valgevaar als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen en bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden. Gebruik geschikte veiligheidsvoorzieningen zoals worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte, dan wel andere technische middelen. Collectieve voorzieningen hebben de voorkeur boven individuele.

artikel 6.3  Verlichting op de werkplek
Arbeidsplaatsen en verbindingswegen zijn zodanig verlicht, dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Op arbeidsplaatsen zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig. Die zijn zodanig aangebracht dat gevaar voor ongevallen is voorkomen

artikel 7.18. Hijs- en hefmiddelen
- Op of bij de bedieningsplaats is de maximale last weergegeven. Die wordt niet overschreden.
- De bediener beschikt over een specifieke deskundigheid.
- Met goederenkranen worden geen personen vervoerd.
- Er wordt voorkomen dat lasten uit de hijs vallen, en dat er zich personen bevinden onder een hangende last.

artikel 7.20. Hijs- en hefgereedschap
Er worden hijs- en hefgereedschappen gebruikt die geschikt zijn voor de betreffende hijswerkzaamheden. Ze worden jaarlijks gekeurd, goed opgeslagen en zijn voorzien van een duidelijk leesbare aanduiding van de werklast (niet bij touwwerk en staalkabels). Die werklast wordt niet overschreden.

artikel 7.24. Toegang tot het schip
Het ruim en dek zijn op een veilige manier toegankelijk.

artikel 7.26. Verwerken van goederen of materialen 
Lossen op een kade gebeurt op een ordelijke en veilige wijze. Alleen lasten worden gehesen die goed zijn aangeslagen of op andere manier goed zijn bevestigd.

artikel 137.2 Jeugdigen
In de sector is bepaald dat jongeren onder de 18 jaar geen loswerkzaamheden of controlewerkzaamheden op schepen mogen verrichten.

 

2. Valgevaar tegengaan bij constructie van schepen en duwbakken
     (
ES-TRIN 2019)

Artikel 14.02. Bescherming tegen vallen

 1. Dekken en gangboorden moeten vlak zijn en moeten vrij zijn van obstakels waarover men kan struikelen; ze moeten zodanig zijn uitgevoerd dat er geen water op kan blijven staan.
   
 2. Dekken alsmede gangboorden, machinekamervloeren, bordessen, trappen en de bolderdeksels in de gangboorden moeten veiligheid bieden tegen uitglijden.
   
 3. Bolderdeksels in de gangboorden en hindernissen in de verkeerswegen, zoals bijvoorbeeld randen van traptreden, moeten in een met het omgevende dek contrasterende kleur zijn geverfd.
   
 4. De buitenkanten van de dekken, de gangboorden en de werkplekken, waarbij de valhoogte meer dan 1 m kan bedragen, moeten zijn voorzien van een verschansing of dennenboom van elk ten minste 0,90 m hoogte of van doorlopende relingen die voldoen aan de Europese norm EN 711 : 1995. Indien het gangboord een neerklapbare reling bezit, dan moeten
  1. aan de dennenboom tevens doorlopende handrelingen met een diameter van 0,02 tot 0,04 m op een hoogte tussen 0,7 en 1,1 m en
  2. op goed zichtbare plaatsen aan het begin van het gangboord tekens overeenkomstig Bijlage 4, schets 10, met een diameter van ten minste 15 cm zijn aangebracht.
 5. In afwijking van het vierde lid hoeven bij duwbakken en sleepschepen zonder verblijven geen verschansingen of relingen aanwezig te zijn, indien

a) aan de buitenkanten van de dekken en gangboorden voetlijsten,
b) aan de dennebomen handrelingen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, en
c) op goed zichtbare plaatsen op het dek tekens overeenkomstig Bijlage 4, schets 10, meteen diameter van ten minste 15 cm zijn aangebracht.

 

3. Minimum inspectie- en keuringstermijnen van hijs- en hefgereedschap
(op grond van Arbo-informatieblad 17 en de TCVT, het certificatie-instituut voor veilig verticaal transport)inspectie- en keuringstermijnen van hijs – en hefmiddelen

 

Jaarlijkse Inspectie

Jaarlijkse Keuring

4-Jaarlijkse Keuring

Ketting en kettingwerk

X

 

X

Kraanhaken

X

 

   X *)

Staalkabel

X

   

Tuikabels

X

   

Klemmen

 

X

 

Hijsbanden van kunststof

X

   

Spanschroeven

 

X

 

Hijsjukken

X

   

Takels

 

X

 

Lieren

 

X

 

 

*) Alleen indien los genomen of los aangeboden ter keuring.